måndag 1 augusti 2011

En bägare friskt vatten att dricka

Matt 10:42
” Och den som ger en av dessa små
en bägare friskt vatten att dricka,
därför att det är en lärjunge
- amen säger jag er:
Han skall inte gå miste om sin lön.”

Vatten är så viktigt att man nästan skulle kunna säga att de flesta sjukdomar och åkommor i kroppen beror till stor del på vätskebrist i cellerna. När du känner av törst, har det redan gått för långt och cellerna är i desperat behov av vätska. Vanliga symptomer är: huvudvärk, yrsel, försämrad koordinations- och reaktionsförmåga, trötthet, stress, torr hud, övervikt och hetsätning. Genom dagliga aktiviteter har man uppskattat människans förlust av vätska till omkring 2,5 liter, vilket vanligtvis ersätts av den vätska och kost vi intar. Faktorer såsom träning, svettning och värme ökar behovet av vätska ytterligare.

Cellen är ett levande minisamhälle. Alla organismer är uppbyggda av celler. Varje gram av vår kropp innehåller i genomsnitt en miljard celler. I en tumme finns fler celler än vad det finns människor på jorden. Varje cell är en levande enhet. Olika celler är specialiserade för att klara vissa uppgifter. Tillsammans bildar cellerna vävnader, organ och organsystem. Cellernas komplexa samarbete gör att kroppen kan fungera som en helhet. Människokroppen består till tre fjärdedelar av vatten. Det är vår viktigaste element. Vi kan överleva flera veckor utan mat, men endast några dagar utan vatten.

Vattnet har en enorm förmåga att lösa upp andra ämnen och transportera dem med sig för att sedan på nytt lämna av dem utan någon nämnvärd förändring av deras karaktär. Detta är livsviktigt för alla levande organismer. Vattnet transporterar en mängd ämnen och energier för organismernas livsprocesser, både ämnen för uppbyggnad och sådant som är avfall och skall föras bort. Eftersom vi inte dricker tillräckligt med vatten, kommer sjukdomsalstrande gifter att finnas kvar i vår kropp istället för att rensas ut. Varje kemisk process i kroppen – och det försiggår miljoner sådana varje minut – ger slaggprodukter i form av toxiner, och detta avfall måste elimineras fullständigt från kroppen. Om detta inte sker, lagras giftämnena i kroppens fettceller eller organ, och följverkningarna blir bara värre med tiden. Först blir vi trötta och slöa, men om de inte rensas bort, kommer vi till slut att få alla möjliga sortens problem: nedsatt njurfunktion, gallsten, ökad syrabildning ( och därmed magsår) och till slut ett mycket försämrat immunsystem.

Vattnet är ständigt i rörelse: som ånga från havet, som moln och nederbörd ( regn eller snö ), som vatten i jorden, som vatten i bäcken och sedan åter till havet. Det kallas för vattnets kretslopp. Den drivande kraften, som får vattnet att röra sig, är solen. Vår planet består av 70% vatten, nödvändigt för att det levande kretsloppet överhuvudtaget skall fungera och leva vidare.

En skräddare är är en insekt, som utan problem kan promenera på vattnets yta. Hur kan det komma sig? Varför sjunker den inte? Vanligt vatten är ett ämne med ovanliga egenskaper. För oss osynliga men starka krafter binder samman vattnets molekyler. Därför kan vatten stiga upp i ett nästan hundra meter högt träd eller bära en fjäderlätt skräddare på sin yta.

Men trots att vatten idag för det flesta finns lättillgängligt, så är det många människor som inte dricker tillräckligt för att tillfredställa sitt dagliga behov av vatten, vilket ofta lämnar dem uttorkade utan att veta om det. De omedelbara symptomen på torkning är trötthet, huvudverk, brist på energi och koncentrationssvårigheter. Under arbetsdagen, speciellt i luftkonditionerade miljöer, som kan öka uttorkningsnivån, tror många att de behöver äta eller dricka kaffe/te för att öka sin energinivå, när de i själva verket bara behöver ett glas vatten för varaktig uppfriskning.

Vatten, ljus och näring, dessa tre byggstenar, så märkligt enkla, är grunden för allt naturens liv. Satta tillsammans har de skapat en oöverskådlig mångfald arter av växter, djur, svampar och bakterier: Liv på jorden började en gång som liv i vatten, det vatten som nu täcker två tredjedelar av jordens yta. Vattnet är den livsbärande vätskan i alla organismer, växter, djur och människor. Hela vår existens är därför intimt sammanvävd med kvaliteten på det vatten, som finns tillgängligt för oss. Förutom dricksvatten används också samma vatten för att få det, vad vi äter, att växa. Om vi vill leva lyckliga och med god hälsa, så måste vattnet värderas högt och tas om hand med stor omtänksamhet. Vattnet ger sin energi frikostigt till allt levande.

Livet på jord kan inte existera utan vatten. Vatten hör samman med allt liv på vår jord. Redan forntidens folk var insatta i vattnets viktiga roll. Vattnet var en förmedlare mellan det jordiska och det andliga livet. I kristendomen tilldelades vattnet en viktig, godomlig roll som en sådan förmedlare. Vattnet, ansåg man, bar i sig godomliga, livsgivande krafter.

I dagens moderna samhälle har vi inte längre den synen på vattnet. Vattnet är idag det minst förstådda och mest utnyttjade elementet på vår jord. Om vattnet dör, så dör jorden och mänskligheten med den.

Bibelns båda skapelseberättelser inbegriper vatten. I den andra versionen gör Gud himmel och jord, och där fanns varken buske eller ört eftersom Gud inte har låtit det regna, men en dimma stiger upp från jorden och vattnar marken. I den första skapelseberättelsen finns vattnet med från början: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord…Och Guds ande svävade över vattnet”. I vattnet skapar Gud sedan himlen som ett fäste för att skilja vattnet därunder från vattnet däröver.

Kaisa, vaktmästare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar